C. program pro zlepšení kvality života

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Naším záměrem je bez jakýchkoliv kompromisů a odkladů zajistit bezpečnost občanů, ochranu majetku a veřejného pořádku tak, aby se lidé v Úpici cítili bezpečně, nebyl devastován veřejný majetek a všichni bez rozdílu dodržovali stanovená pravidla.

Náš program pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku je postaven na 3 pilířích:

1) PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
2) DOHLED NA VEŘEJNÝ POŘÁDEK
3) VYTLAČOVÁNÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

1) PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

 • zakážeme výherní automaty a hazard,
 • zakážeme podomní prodej vč. nabídek půjček (SCHVÁLENO),
 • zavedeme důslednou kontrolu výkupu kovů,
 • budeme spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování a dalšími organizacemi při hledání řešení pro Úpici a budeme se inspirovat řešeními ve městech se stejným problémem v ČR i v zahraničí,
 • budeme intenzivně spolupracovat se školami v oblasti protidrogové problematiky,
 • zřídíme zájmové (nízkoprahové) centrum pro práci s mládeží vč. koordinace volnočasových aktivit mládeže ve spolupráci s odborníky (např. Charita),
 • zasadíme se o rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež.

2) DOHLED NA VEŘEJNÝ POŘÁDEK

 • zavedeme non stop dohled městské policie (24 hodin / 7 dní v týdnu) a budeme je úkolovat dle aktuální potřeby (NESCHVÁLENO),
 • účelně rozšíříme městský kamerový systém,
 • rozšíříme veřejné osvětlení do rizikových míst,
 • posílíme veřejný dohled občanů (anonymní tísňová telefonní linka pro hlášení incidentů, on-line kamery),
 • zajistíme důsledné dodržování vyhlášek a důsledné řešení přestupků s nulovou tolerancí,
 • zajistíme důslednou kontrolu zneužívání sociálních dávek,
 • zavedeme romské asistenční hlídky,

3) VYTLAČOVÁNÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 • zavedeme koordinátora pro bezpečnost,
 • zvýšíme kontrolu rizikových bytových domů a podnikatelů, kteří podnikají v oblasti sociálního bydlení (hygiena, stavební odbor…),
 • budeme spolupracovat s cizineckou policií při kontrolách bytů ve vytipovaných oblastech,
 • vytvoříme tým terénních pracovníků, kteří budou preventivně působit na dodržování bezpečnosti a pořádku,
 • budeme podporovat a zajišťovat výkup potenciálně rizikových a nekvalitních domů a buď je zbourat (a rozšířit tak veřejný prostor nebo připravit pro novou výstavbu), nebo rekonstruovat na kvalitní bytové a nebytové prostory,
 • motivovat soukromé majitele k uvážlivému pronajímání bytů,

 

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Naším záměrem je zajistit kvalitní systém školství počínaje mateřskou školou, aby motivoval rodiny k trvalému bydlení v Úpici. Zároveň chceme vytvořit podmínky, aby v Úpici studovalo více mladých lidí na středních příp. učňovských školách s propojením na pracovní příležitosti.

Proto chceme:

 • zajistit dostatek míst a kvalitní výchovu v mateřské škole,
 • zavést na městských školách etickou výchovu a tam, kde ještě není, zavést výchovu finanční gramotnosti,
 • zachovat gymnázium jako střední školu a nalézt její vyprofilování,
 • zachovat střední odborné školství a nalézt jeho vyprofilování,
 • pokusit se opětovně zavést učební obory v Úpici,
 • v oblasti středního a učňovského školství spolupracovat se zahraničními partnery a významnými zaměstnavateli v regionu,
 • zapojit učitele a žáky základních škol a střední školy do mimoškolních aktivit vedoucích k celkovému rozvoji města,
 • zajistit možnost finanční podpory žáků ve vybraných oborech (stipendia),
 • realizovat přístavbu ZUŠ z dědictví po A. M. Buxton,
 • podporovat aktivity ZUŠ jako kulturně vzdělávacího centra regionu.

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPORT, KULTURA

Naším záměrem je udržet a dále rozšiřovat aktuální nabídku volnočasových aktivit, především pro děti a mládež.

Proto chceme:

 • maximálně podporovat veškeré aktivity vyvíjené úpickými spolky, které nabízejí možnost smysluplného trávení volného času veřejností, především pak dětí a mládeže,
 • revitalizovat veřejná prostranství za účelem trávení volného času (parky, dětská hřiště, náměstí, nábřeží Úpy apod.) včetně jejich zabezpečení,
 • revitalizovat sportovní areál Sparta a koupaliště Radeč,
 • angažovat se v napojení Úpice na síť cyklostezek (např. směr Ratibořice a Česká Skalice, Rtyně v Podkrkonoší a Červený Kostelec),
 • podporovat talentované úpické sportovce a umělce reprezentující město,
 • podporovat sportovní, kulturní a společenské akce určené úpické veřejnosti a dětem,
 • maximálně využít potenciálu městských kulturních zařízení a dát prostor k realizaci vizí jejich pracovníků,
 • opravit budovu divadla a modernizovat jeho vybavení (digitalizace kina, hlediště),
 • podporovat rozvoj alternativní kulturní scény,
 • na nabídce volnočasových aktivit spolupracovat s úpickými spolky, školami a příspěvkovými organizacemi,
 • motivovat a zapojit úpické podnikatele do podpory volnočasových aktivit.

 

PÉČE O SENIORY A HENDIKEPOVANÉ OBČANY

Naším záměrem je zajistit důstojné podmínky pro spokojený život seniorů a hendikepovaných občanů.

Proto chceme:

 • udržovat a neustále zvyšovat kvalitu pečovatelské služby v Úpici,
 • podporovat soukromé podnikání v oblasti pečovatelské služby a zdravotní péče,
 • zajistit bezbariérovou přístupnost veřejných prostranství a budov,
 • podporovat a zajišťovat společenské a kulturní vyžití se zaměřením na seniory nebo hendikepované občany. 

 

PODPORA RODINY

Naším záměrem je motivovat mladé rodiny k životu v Úpici a zajistit jim k tomu kvalitní podmínky v rámci všech oblastí našeho programu. Udržení a příchod mladých lidí a založení rodiny je zárukou udržitelného rozvoje města.

Proto chceme:

 • ve všech oblastech našeho programu klást důraz na rodinu, děti a mládež.