B. program pro zlepšení prostředí, ve kterém žijeme

ATRAKTIVNÍ A ČISTÁ ÚPICE

Naším záměrem je, aby se zlepšila vizuální podoba a kvalita prostředí Úpice, což má významný vliv na atraktivnost města a tím také jeho konkurenceschopnost a ekonomickou úspěšnost.

Proto chceme:

 • vytvořit koncepci (manuál) veřejného prostoru se stanovením priorit jak postupovat se zlepšováním vzhledu, nastartovat (koncepční) proces urbanistického rozvoje města,
 • iniciovat vznik místních občanských spolků (výborů) a podporovat jejich činnost v péči o místní prostředí,
 • iniciovat vznik komise, která bude ve spolupráci s místními občanskými spolky navrhovat plán oprav a investic do veřejného prostoru,
 • vyčlenit určité prostředky z rozpočtu města, které budou použity na zlepšení vzhledu a čistoty města,
 • postupně revitalizovat jednotlivé části města dle stanovených priorit (ulice Pod Městem, náměstí, úpské nábřeží a most II. odboje, bývalé autobusové nádraží, další ulice v centru města),
 • podporovat a zajišťovat výkup potenciálně rizikových a nekvalitních domů a buď je zbourat (a rozšířit tak veřejný prostor nebo připravit pro novou výstavbu), nebo rekonstruovat na kvalitní bytové a nebytové prostory,
 • postupně opravit vnější vzhled městských budov (město musí být vzorem pro ostatní),
 • motivovat majitele nemovitostí k udržování svého majetku a renovacím (mj. podpora rozšíření programu Zelená úsporám v Úpici, půjčky na částečné financování oprav vnějšího vzhledu, motivační soutěže apod.),
 • důsledně vyžadovat od majitelů zanedbaných a nebezpečných nemovitostí, aby se o ně lépe starali,
 • opravit a obnovit městský mobiliář: lampy, výlepové plochy, zábradlí, autobusové zastávky, informační systém apod.,
 • zlepšit umístění a funkčnost kontejnerů pro svoz odpadu a upravit jejich okolí,
 • zbavit Úpici všudypřítomné šedi (zlidštit šedé betonové zdi např. přemalováním motivy výtvarných děl Josefa Čapka),
 • zřídit prostor pro ohlašování problémů týkajících se veřejného pořádku (např. zasíláním fotografií s konkrétními problémy na e-mail),
 • podporovat sociální podnikání se zaměřením na údržbu a obnovu města a snažit se zapojit také nezaměstnané občany a občany s alternativními tresty,
 • pracovat na osvětě veřejnosti a především mládeže s cílem získání vztahu k veřejnému majetku a pořádku vč. třídění odpadu.

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Naším záměrem je rozvíjet veřejný prostor a vrátit do něho život. Zároveň chceme zajistit, aby byl veřejný prostor bezpečným místem pro trávení volného času všech generací, tzn. vč. seniorů. Z toho důvodu musí být všechna prostranství s bezbariérovým přístupem.

Proto chceme:

 • vytvořit dlouhodobou koncepci urbanistického rozvoje Úpice ve spolupráci s městským architektem, formou urbanistické soutěže nebo ve spolupráci se studenty architektury v rámci jejich semestrálních projektů,
 • vytvořit manuál veřejných prostranství z důvodů následné koncepční revitalizace, především za účelem trávení volného času,
 • zpracovat jednotlivé revitalizační projekty, abychom byli připraveni na případné dotační nabídky,
 • zajistit, aby všechna veřejná prostranství byla bezbariérová.

 

BYDLENÍ

Naším záměrem je zajistit nabídku kvalitního a cenově dostupného bydlení pro stávající občany města a zároveň tím přispět k rozvoji města příchodem nových obyvatel s důrazem na mladé rodiny.

Proto chceme:

 • podporovat a zajišťovat výkup potenciálně rizikových a nekvalitních domů a rekonstruovat je na kvalitní bydlení,
 • udržovat stávající městské byty a bytové domy,
 • hledat možnosti pro rozšíření výstavby rodinných domů.

 

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

Naším záměrem je udržet kvalitní dopravní obslužnost města, zajistit bezpečné propojení jednotlivých částí města a okolních obcí pro pěší a cyklisty a zvýšit kvalitu dopravní infrastruktury a parkování v Úpici a Radči.

Proto chceme:

 • angažovat se ve vyjednávání o dostavbě rychlostní komunikace R11 až do Trutnova a zajištění kvalitního napojení Úpice,
 • vybudovat bezpečné propojení Úpice s okolními obcemi pro pěší a cyklisty, především s Radčí,
 • vytvořit koncepci parkování v centru města s ohledem na revitalizační plány centra města,
 • stanovit a zveřejnit závazný dlouhodobý plán oprav místních komunikací a chodníků,
 • zajistit spolehlivou návaznost autobusové a vlakové dopravy,
 • připravit dobudování inženýrských sítí do Radče s ohledem na potenciál rozvoje nového rodinného bydlení v této oblasti.

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY

Naším záměrem je udržet komplexní nabídku občanské vybavenosti a služeb v rámci realistických možností města a podporovat její další rozšiřování, především v oblasti trávení volného času.

Proto chceme:

 • vybudovat společenské centrum pro trávení volného času (senioři, zájmové spolky apod.) v některé ze stávajících městských budov,
 • vybudovat zájmové (nízkoprahové) centrum pro smysluplné trávení volného času mládeže a provozovat ho s odborníky (např. Charita),
 • podporovat zavádění chybějících služeb.