Otevřený dopis k domům na náměstí č. 1

Dovolujeme si zveřejnit dopis od úpických občanů adresovaný zastupitelům, který je koncipován jako otevřený. Proto věříme, že se zveřejněním nebudou mít autoři problém. Jeho signatáři jsou Ing. Jan Semerák a Ing. Jiří Vágner, který je členem iniciativy Žít v Úpici.

Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli!

Vy, jako volený reprezentant úpických občanů, rozhodujete o našem městě. Rozhodujete o běžných věcech, potřebných pro každodenní život, ale také o záležitostech dlouhodobého významu v objemu někdy i mnoha miliónů korun. My, autoři tohoto dopisu toto dění sledujeme a aktivně se ho i účastníme. Obecně – účast občanů na řízení obce přispívá k formování občanské společnosti. A náš dopis či spíše apel si klade za cíl, aby základy občanské společnosti nebraly v našem městě za své a aby – když se v Úpici už nedodržují platné zákony, byl používán aspoň zdravý rozum.

Máme na mysli kontroverzní záležitosti týkající se domů čp. 31 a 32 na úpickém náměstí. Jde se o závažné věci a i když vývoj doznává v poslední době (doufejme) žádoucích změn, s respektem jak možnostem a potřebám města tak i k závazným právním skutečnostem požadujme na těch, kdo tyto návrhy podporují, aby postupovali v souladu se zákony ČR, aby řešili skutečné potřeby města a aby částky, které se mohou pohybovat ve výši mnoha desítek miliónů korun, byly podložené, věcně správné a potřebné a pro život města nutné. Ptejte se např. ale i sebe, zda celkové náklady na financování, jejichž proklamovaná výše se stále mění (nebude to jen onen úvěr 36 mil.Kč), a která v některých interpretacích (včetně RSPN) může např. při 15 letech splácení dosahovat až k úrovni 100 000 000,- Kč, je pro Úpici tím pravým, pro co máte hlasovat.

Na základě čeho rozhodujete o životních podmínkách úpické občany? Váš kontrolní výbor zjistil, že nedodržujete svůj vlastní jednací řád!   Je zpracována např. analýza budoucí finanční situace města ve vztahu k výdajům na domy čp. 31 a 32? Existuje analýza nákladů na provoz celého záměru po jeho dokončení a zprovoznění? Jsou tyto doklady vůbec zpracovány? Je zpracován aspoň základní rozpočet? Upozorňujeme také, že neplníte svou informační povinnost a občané se těžko dozvídají, zda a jak chiméra s domy čp. 31 a 32 postupuje!

Když jsme se pídili po podkladech, které občanům zaručuje zákon o obcích, zjistili jsme, že vlastně neexistují. Předkládací zprávy pro jednání Zastupitelstva, které jsou závazným podkladem nelze přece degradovat na pár řádků formátu A4. Ale vy jste na základě takovýchto „podkladů“ rozhodli! Zrovna tak nelze jen tak z ruky zadat soukromé firmě stavební projekt za řádově několik miliónů korun. Zde by měla být veřejná soutěž zadaná a schválená zastupitelstvem. To je ale jen jedna otázka z řady dalších. Jak můžete chtít vynakládat desítky miliónů korun na řešení „problému“, který před rokem ještě neexistoval. Máte k dispozici platné doklady, které potřebu výstavby těch objektů na náměstí prokazují a požadují? Jsou podložené rozbory, studiemi a analýzami a platně schválené? Jak jste schvalovali náklady, které už byly na zmíněné domy vynaloženy? Kde jsou všechny takovéto údaje nám, občanům, dostupné? Není i zde porušován zákon? Nedochází u některých členů zastupitelstva ke střetu zájmů?

Nemůžeme zde vyjmenovat všechny sporné otázky, které existují. Třeba to, zda bylo možno – třeba částečně – využít čp. 2 (bývalý internát) pro potřeby, které se řeší koupí, bouráním, znovuvýstavbou a spornou adaptací zmíněných domů čp. 31 a 32?   A tak dál a tak dál. Pečlivě zvažujte, zda svou ruku zvednete pro něco, co je takto nejednoznačné, nepodložené a nedojasněné!

Vážení zastupitelé, nechali jste zpracovat materiál Strategický plán rozvoje města Úpice. Je zpracován odborně a fundovaně. Tento již zastupitelstvem schválený materiál mimo jiné předkládá požadavek dlouhodobé provázanosti jeho realizace s investiční a rozpočtovou politikou města. Je záměr s těmi domy čp. 31 a 32 v souladu s uvedenou strategií?   Ptejte se, co občané města získají a ztratí.   Ptejte se hned, protože zanedlouho se budou ptát občané města, proč jste je zadlužili desítkami miliónů korun.

Kromě nás občanů se bezpochyby budou ale ptát i další orgány, se kterými je nyní možno konzultovat. Čekají jen na upřesnění, které závazné postupy a zákony mohly být porušeny, v jakých objemech došlo ke škodám atd. Lépe je ale škodám zabránit, při řízení městských záležitostí jít zákonnou cestou a nepokračovat v chybně zahájeném postupu. Skutečnost, že např. schválení úvěru ve výši 36 mil. Kč na 17. zasedání zastupitelstva dne 30. března 2016 proběhlo protiprávně, skutečně není jen formální vadou. A není zde jen tato vada. Uvažte rovněž, že potřebné podklady lze dopracovat, ale nepokračujte nyní v chybně zahájené akci.

Vážení zastupitelé, uveďte záměr s domy čp. 31 a 32 na úpickém náměstí do souladu s potřebami a možnostmi města. Věříme, že v jeho realizaci zatím nebudete pokračovat a k tomu vás také vyzýváme.

S poděkováním za pochopení občané města Úpice

Ing. Jan Semerák                                               Ing, Jiří Vágner

 

P.S.: Tento dopis považujeme za otevřený a podle situace s ním tak i budeme nadále pracovat

V Úpici 9. listopadu 2016